Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Artikel 1. Identiteit partijen

In deze voorwaarden, hier te noemen “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

Verkoper: HetBrokantje, Statutair gevestigd in Raamsdonksveer, Nederland, zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Postadres:
Oranjestraat 25
4941 JP Raamsdonksveer

E-mailadres: info@hetbrokantje.nl
telefoonnummer: 06-14522135
KvK-nummer: 63339099
BTW-ID: NL001671719B78

Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 van deze Voorwaarden;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper. 

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Koper is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en  kan Koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

Bestellingen

3.3 Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

3.4 Indien Verkoper goede gronden heeft, is Verkoper gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Verkoper dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Koper mede.

Overeenkomst

3.6 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.5, tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper en Koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.7 Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 4. Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. HetBrokantje is vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

 

4.2 Koper zal bij iedere bestelling een bedrag van € 6,95 aan verzend- en transactiekosten betalen, ongeacht het aantal bestelde artikelen. Vanaf € 100,00 betaald u geen verzendkosten. Verzending geschiedt door DHL.
Ook bij afhalen betaald u geen verzendkosten, kijk hiervoor bij 5.3 en bij
"verzenden&retouren".

 

4.3 Koper kan de bestelde producten betalen middels Ideal.
Bij de keuze "betalen bij afhalen" kan er met de pin of een tikkie bij het afhalen betaald worden. 

 

4.4 Bij betaling met Creditcard behoudt Verkoper zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van Koper juist zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

4.5 Indien Koper met de betaling van een of meer reeds aan Koper geleverde bestelling(-en) in verzuim is, heeft Verkoper het recht om nieuwe bestellingen te weigeren of om voorwaarden te verbinden aan de bestelling.

 

Artikel 5. Levering en risico

5.1 Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

5.2 Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3 De verzending vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen. Als dit niet mogelijk is wordt u daar telefonisch of per mail van op de hoogte gebracht.
U kunt er ook voor kiezen uw bestelling persoonlijk af te halen in Raamsdonksveer. Dit kan alleen op afspraak. Uiteraard kosteloos.

5.4 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Koper hiervan bericht per mail of telefonisch. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Koper de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..

5.6  De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door Koper bij de bestelling is opgegeven. Indien Koper niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de producten bij de buren af te leveren tenzij doorgegeven is dat dit niet kan/mag.

 

5.7 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 4.2 genoemde verzendkosten.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Verkoper of bij de toeleveranciers van Verkoper.

 

Artikel 7.Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product / de producten.

7.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het producten / de producten en de verpakking en deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij/zij het product / de producten wenst te houden.

7.3 Indien Koper van zijn/ haar herroepingrecht gebruik wenst te maken, dient Koper het product / de producten binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn te retourneren. De koper dient de verkoper daar van te voren van op de hoogte te stellen.

7.4 De geretourneerde producten moeten zich in de staat bevinden zoals deze zijn verstuurd.

7.5 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening. Indien de stoffen verkleurd of kapot zijn komen de kosten voor rekening van de verkoper.

7.6 Indien de Koper reeds heeft betaald voor de geretourneerde producten, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen aan Koper.

 

Artikel 8 Reclames

8.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper, Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering van het product aan Verkoper, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door of namens Verkoper  gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper reparaties of veranderingen aan het product uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

9.3 De aansprakelijkheid van Verkoper tegenover Koper ter zake het niet-tijdig en-of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende levering.

 

Artikel 10 Aanpassing overeenkomsten

10.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

 

 Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Koper woonachtig is ofwel aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd.

11.2 De overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen tussen Koper  en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht.

 

Voorwaarden Workshops Creaveren

 

Creaveren is een samenwerkingsverband tussen HetBrokantje (Bianca van Aalsum) en Het HartenDiefje (Astrid van Loon).
De naam Creaveren is ondergebracht bij HetBrokantje bij de Kamer van Koophandel – KvK-nr: 63339099

Afzeggen van een geplande groepsworkshop kan kosteloos tot 14 dagen voor de afgesproken datum.
Wordt de workshop tussen de 14 dagen en 2 dagen voor de geplande datum afgezegd, dan wij zijn genoodzaakt om per dag later afzeggen extra kosten in rekening te brengen voor eventueel dan al gemaakte kosten. Dit is per workshop verschillend.

Bij afzegging van enkele deelnemers van 1 groep rekenen wij tot 7 dagen van te voren geen extra kosten (met een maximum van 20% van de groep in afzeggingen). Na deze 7 dagen zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten in rekening te brengen. (Inkoop materiaal en catering).
Bij 48 uur van te voren afzeggen rekenen wij het volledige bedrag door.

Overschrijdt het aantal afzeggingen de 20% dan kunnen wij tot een week van te voren in overleg de workshop eventueel kosteloos verplaatsen naar een andere datum.

Betaling gelieve d.m.v. een betaalverzoek of in contanten tijdens de workshop.
Pinnen is mogelijk, alleen zijn hier helaas extra kosten aan verbonden (percentage van 3% extra, i.v.m. verwerkingskosten).

In overleg kan een bon/factuur gestuurd worden voor bedrijven en verenigingen. Een factuur dient vooraf betaald te worden! Achteraf betaling is helaas niet mogelijk.

– Creaveren is vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U mag het geheel door lezen, maar in het kort kan ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Bianca van Aaslum, de eigenaresse van HetBrokantje, gevestigd in Raamsdonksveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63339099

Persoonsgegevens
Waarom ik uw gegevens bewaar
Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, evt. telefoonnummer en bankrekeningnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om uw bestelling te kunnen verzenden en eventueel contact met u te hebben over deze bestelling en/of bij retouren/klachten uw geld terug te kunnen storten.
Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring bij het plaatsen van een bestelling.

 

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook.
De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde pc, telefoon en tablet. allen beveiligd met een toegangscode die alleen bij mij bekend is. Mail, webshop, whats app en messenger vallen hier ook onder.
Ik heb een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van uw en mijn gegevens.
Van de webshopprovider (Shoppagina), pinuitbetaler (SUM-UP), webshopuitbetaler (Buckaroo) en postbedrijf (DHL & PostNL) heb ik verklaringen ter inzage ligen dat zij uw eventueel bij hun bekende gegevens alleen daarvoor gebruiken waarvoor het bestemd is. (bestellingregistratie, pakketverzending en tussenpersoon uitbetaling).

Niet digitale gegevens
Strippenkaarten voor cursussen en andere niet digitale gegevens bewaar ik in een afgesloten ruimte.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Uw rechten
Ik respecteer uiteraard uw privacy. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijd. U mag mij hierover altijd aanspreken.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.